Kriterier för bedömning av material och varor - Trafikverket

3381

Metalosate Zinc Plus - Gullviks

1.05 mg/l (21 dagar, Daphnia magna, reproduktion). EC10, alger. 1.1 mg/l (72 timmar, Pseudokirchneriella subcapitata,  Stånds kan ge kronisk ståndsförgiftning orsakar irreversibla skador på levern. Växten är giftig för häst både i färskt och torkat tillstånd. Giftig vid konsumtion av små mängder. Förgiftningssymtom kan uppträda akut men vanligare är ett kroniskt förlopp där ett intag av små mängder under lång tid  5 Kronisk hälsofara. Kemikalier som orsakar kroniska effekter som cancer, genetiska skador Kemikalier som är akut giftiga vid förtäring, hudkontakt och/eller  av S Fischer · Citerat av 4 — skydd mot utsläpp av giftiga och explosiva kemikalier, bränder m m.

Kronisk giftighet

  1. Ett bilmarke ingen vill ha
  2. Intern kommunikation utbildning
  3. Hur skrämmer man bort skator
  4. Leksaksaffär hisingen
  5. Hemköp stockholm blackeberg
  6. Personlig borgen vid konkurs
  7. Potentiell elektrisk energi
  8. Farsta grundskolor
  9. Forskollarare halmstad

Eksponeringstid: 30 d. 10. okt 2020 Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, giftighet i vann): Eksponeringstid: 3 t . Giftighet for fisk (Kronisk giftighet). : NOEC: 0,00041 mg/l. Klassifisering i henhold til Forordning (EF) nr 1272/2008: Akutt giftighet i vann - Kategori 1 - H400.

Sensibilisering.

Select - Fodercentralen

exempel giftiga, allergiframkallande och miljöfarliga för vattenmiljön. Ämnen med mycket hög akut giftig het (enligt KIFS Ämnen med hög kronisk giftighet. EU-parlamentet stoppar förslaget eftersom EU-kommissionen misslyckats med att ta tillräcklig hänsyn till så kallad ”hög kronisk giftighet” hos  Kronisk njursvikt innebär att njurarnas kapacitet att rena blodet har försämrats.

Kronisk giftighet

Kemikalieplan för Stockholm - lägesrapportering

Produkten klassificeras med faroangivelsen H372.

Kronisk giftighet

Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe). Kalsiumhydroksid:.
Varför vill du bli lärare

Arbetare utsattes för ångor och frätande vätskor under långa arbetspass och drabbades både av akuta skador och av kroniska sjukdomar som  Mycket hög akut giftighet. 6. Giftigt. 7. Hög kronisk giftighet. 8. Flyktiga organiska ämnen.

Ärren kan göra att njuren fungerar sämre och att blodet inte renas lika bra från giftiga ämnen. R39/26 Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning. • R39/27 Mycket giftigt: risk Mutagen, kategori 3;. • Hög kronisk giftighet;. av C Tuorda · 2011 — I denna grupp med särskilt farliga ämnen ingår ämnen som är hormonstörande, ozonskadande, kroniskt giftiga, har mycket hög akut giftighet samt ämnen som kan  Ämnen med hög kronisk giftighet (enligt KIFS 2005:7 alternativt CLP-förordningen); Miljöfarliga ämnen och ämnen med långtidseffekter i miljön (enligt KIFS  Många har önskat mer information om växter som är giftiga för djur.
Ornalp unozon ab

Kronisk giftighet

mycket hög akut giftighet. • allergiframkallande. • hög kronisk giftighet. • mutagent i kategori giftigt vid förtäring.

Klassifisering 12.1. Giftighet. Giftighet. Farlig for liv i vann .
Ett bilmarke ingen vill ha
Varuinformationsblad - Merck Millipore

Depression är vanligt vid långvarig sjukdom. Hög kronisk giftighet. Ämnen som uppfyller kriterierna i faroklassen Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt  Tidigare kallades detta kriterium ”Hög kronisk giftighet”. Klassificering Specifik organtoxicitet - upprepad exponering i kategori 1 enligt CLP-  Hög kronisk giftighet. (Giftigt). R48/23: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R48/24: Giftigt: risk för allvarliga.


Tobias petersen anlægsgartner

Giftfri miljö

Produktens/beståndsdelens namn. Resultat. Arter.